top of page

DISCLAIMER

Niets op deze website mag zonder toestemming van de eigenaar Liesbeth van Dijk gebruikt worden op internet of in gedrukte vorm. Alle informatie en links op deze website zijn algemeen van aard en nadrukkelijk niet bedoeld als individueel advies.

 

Inner Balance Shiatsu is niet verantwoordelijk voor misbruik of voor de gevolgen van het (verkeerd) gebruik van verstrekte informatie. De lezer of gebruiker is zelf verantwoordelijk de informatie op waarde te schatten.

 

Voor een individueel advies over specifieke gezondheidsklachten is het raadzaam een gekwalificeerd arts of therapeut in te schakelen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Inner Balance Shiatsu

Artikel 1 Definities Inner Balance Shiatsu

Inner Balance Shiatsu, praktijk voor Shiatsu-therapie & massage, gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 68640633 – hierna Inner Balance Shiatsu genoemd. De cliënt (m/v): de wederpartij van Inner Balance Shiatsu. Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Inner Balance Shiatsu.

Artikel 2 Algemeen

De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met Inner Balance Shiatsu voor de aangeboden diensten. Inner Balance Shiatsu is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Op alle behandelingen en facturen tussen Inner Balance Shiatsu en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Inner Balance Shiatsu van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Inner Balance Shiatsu heeft aanvaard.

Artikel 4 Derden

De cliënt kan gevraagd worden om toestemming te geven om informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer. Tevens zal Inner Balance Shiatsu indien van toepassing relevante informatie terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee niet akkoord is. Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing relevante informatie en bevindingen binnen de Inner Balance Shiatsu praktijk worden doorgegeven.

Artikel 5 Behandelingsperiode

De behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt.

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt

Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (minimaal 48 uur voor de afspraak) contact opneemt met Inner Balance Shiatsu en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld met het totale factuurbedrag.

Artikel 7 Annulering

Annulering van afspraken door de cliënt dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip telefonisch of per mail  te gebeuren, anders dient men annuleringskosten te betalen. De annuleringskosten bedragen het totale factuurbedrag. Inner Balance Shiatsu zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan Inner Balance Shiatsu de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden of een waarnemer of een geschikte collega-behandelaar voorgesteld.

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt

De cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid. Zoals: zwangerschap, koorts, griep, besmettelijke ziekte, medicatie, hernia, infectie, kanker, breuken, kneuzingen, auto-immuunziekte, whiplash, ME, MS, ALS of een andere ernstige ziekte. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden vermeld. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn daarna mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Inner Balance Shiatsu wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over bovengenoemde aandoeningen of ander belangrijk informatieverzuim door de cliënt.

Artikel 9 Geheimhouding

Inner Balance Shiatsu zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, voor zover dit de behandeling niet stoort. Indien met toestemming van de cliënt contact wordt opgenomen met derden, verwijzer of arts, zal enkel noodzakelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntendossier

Inner Balance Shiatsu houdt van de betrokken cliënt een dossier bij. Naast Inner Balance Shiatsu heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. De cliënt kan ook vragen om een afschrift van het eigen dossier. Voor een afschrift zal een kleine bijdrage gevraagd worden. Een niet-geanonimiseerd dossier wordt voor de wettelijk verplichte bewaartermijn van 15 jaar bewaard, of – op verzoek van de cliënt – korter. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 11 Beëindiging behandeling

De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Inner Balance Shiatsu zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als Inner Balance Shiatsu de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

Artikel 12 Facturering en betaling

De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van Inner Balance Shiatsu vermeld staat, ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen Inner Balance Shiatsu en de cliënt. Elke behandeling dient na afloop per direct middels een tikkie, bankoverschrijving of contant te worden betaald. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Inner Balance Shiatsu is via de Beroepsvereniging verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Inner Balance Shiatsu voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Inner Balance Shiatsu wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Inner Balance Shiatsu ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Inner Balance Shiatsu is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Inner Balance Shiatsu kunnen worden toegerekend. Inner Balance Shiatsu zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Inner Balance Shiatsu geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.

Artikel 14 Klachten

Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per email of per post. Middels de Beroepsvereniging van Inner Balance Shiatsu, de Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten, is een klacht-, en tuchtrecht van kracht.

Artikel 15 Instemming met de voorwaarden.

De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt een afspraak maakt met Inner Balance Shiatsu. Deze voorwaarden gelden ook voor alle vervolgbehandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.

 

Amsterdam, 1 januari 2021

PRIVACY VERKLARING

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naam- en adresgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling(en).

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Inner Balance Shiatsu verwerkt persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

BEWAARTERMIJN

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling shiatsu’.

 • de kosten van het consult

 

DELEN MET ANDEREN

Inner Balance Shiatsu verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inner Balance Shiatsu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikservaring te verbeteren.GEGEGVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@innerbalanceshiatsu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Inner Balance Shiatsu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.


BEVEILIGING

Inner Balance Shiatsu neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat  gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innerbalanceshiatsu.nl

 

Amsterdam, 1 maart 2019

 

privacyverklaring
bottom of page